ΕρωτηματολόγιοΕίσοδοςel

Εκπαιδευτικές διαδρομές OSR


Οι αρχικές εκπαιδευτικές διαδρομές του OSR (παραδείγματα) δημιουργήθηκαν από εκπαιδευτικούς και μουσειολόγους που δραστηριοποιούνται στο έργο, ακολουθώντας συγκεκριμένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Οι εκπαιδευτικές διαδρομές είναι ένα συνδυασμός σεναρίων χρήσης που συνδέουν περιεχόμενο από διαφορετικά μουσεία και κέντρα επιστημών εμπλουτισμένα με περιεχόμενο από άλλες πηγές αλλά και με περιεχόμενο που αναπτύσσουν οι ίδιοι οι χρήστες. Κάθε διαδρομή περιλαμβάνει δραστηριότητες που προηγούνται της επίσκεψης (πχ στο διαδίκτυο), δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης (κανονικής ή ψηφιακής επίσκεψης) και δραστηριότητες που ακολουθούν της επισκέψης (στο διαδίκτυο). Η προσέγγιση του OSR παρουσιάζει το παιδαγωγικό δυναμικό των κέντρων επιστημών και των μουσείων. Template για Εκπαιδευτικές διαδρομές του OSR.


Πίσω